اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی

اسامی اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدعلی شهرآبادی
 رئیس هیئت مدیره
2 منهدس عبداله تیموری
 نایب رئیس هیئت مدیره
3 عنایت اله معصومی
 عضو هیئت مدیره و خزانه دار
4 مهندس حمید بهروزی
 عضو هیئت مدیره - منشی اول
5 مهندس یوسف حیدری
 عضو هیئت مدیره- منشی دوم
6 کرامت اله نیکخواه بهرامی
 بازرس
7 سیدعلی ابولقاسمیان
 دادستان انتظامی کانون
     

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی درباره کانون اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی