دادسرای عمومی خرمدره

آدرس: خيابان امام - ميدان معلم

تلفن: 12 - 5228911 (0242)

فكس: 5235060 (0242)

 

اسامی کارشناسان کشیک