دادسرای عمومی آب بر

آدرس: آب بر - خيابان امام خميني - روبروي  فرمانداري

تلفن: 2822706 (0242)

فكس: 2822705 (0242)

اسامی کارشناسان کشیک