تعرفه دستمزد کارشناسان (2)

 

تعرفه
تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری

             در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب 8/12/1389 به شرح مواد آتی اصلاح می شود :

بخش اول    کــــــلــــــیــــــات

ماده1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد .
    تبصره - منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز ، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد     .

ماده2 -مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند .
    تبصره 1-در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد .
    تبصره 2-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد .
    تبصره 3-در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده ، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد .
    تبصره4-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد ( حداکثر تا سه مورد ) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده3- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد ، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده4 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی ، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند .

ماده5-در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود .

ماده6-درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد ، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده وعلاوه بر دستمزد کارشناسی ،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500/000 ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس ومبلغ 1/000/000 ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد .
    تبصره 1-در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد ، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های ‌سفر و پرداخت ‌فوق‌العاده ‌روزانه ‌هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد .
    تبصره 2-در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد ، پس از تسعیر آن به ریال ، بر اساس نرخ واریز نامه‌رسمی بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید .
    تبصره 3-تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده7-دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیینمی شود و حداقل 1/500/000 ریال میباشد .

ماده8-هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد ، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است .

ماده9-در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد ، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1/500/000 ریال خواهد بود .

ماده10-در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده11-دستمزد ارزیابی ها برای‌کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد .
    - تا پنجاه میلیون‌ریال..........مقطوعاً 1/500/000 ریال
    - از پنجاه میلیون و یک ریال تایکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به‌مازاد ................0/5 درصد.
    - از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ..........0/4 درصد.
    - از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد...................0/3 درصد.
    - از یک میلیارد ریال تا ده میلیاردریال نسبت به مازاد............................................. 0/125 درصد.
    - از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ....................... 0/06 درصد.
    - از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ............... 0/03 درصد.
    - از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد .......... 0/025 درصد.
    - از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد .............0/015 درصد.
    - از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 0/01 درصد.

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

    تبصره1-در هر مورد که ارجاع کار شامل مواردمتعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرارخواهدگرفت.
    تبصره 2-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قراردادطبق ماده11 این تعرفه به اضافه صددرصد می باشد .
    تبصره3-دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه در صد می باشد.
    تبصره4-تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیرقرارداد در هر مورد طبق ماده11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
    تبصره5-در ارزیابی قطعات یدکی وکالای مستعمل،فرآورده های غذایی و داروئی و بهداشتی ، ضایعات تولیدی ، ابزار آلات ، ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
    تبصره 6-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد .

ماده12-در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته ، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده13-دستمزد تعیین اجاره بها ، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً1/500/000 ریال و از دو میلیون تاسی‌میلیون ریال ، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهدشد . دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج در صدخواهد بود.

ماده14-حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای برای هرپلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 3/000/000 ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته،به ازای هر سال مبلغ چهارصدهزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین ، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.


بخش دوم     تــــعــــرفــــه دســــتــــمــــزد كارشــــنــــاســــی

گروه 1- مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي ( آب ، مواد ، معادن )

رشــــتــــــه "مــــهـــــنــــدســـي آب"

ماده15-دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
    1- تا 50 ليتر در ثانيه ، مقطوعاً1/500/000 ريال .
    2- مازاد بر50 ليتر در ثانيه تا1000 لیتر در ثانیه بازاء هر ليتر 1500 ريال .
    3- از1000لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه ،400ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده16-دستمزد تعيين‌كيفيت ‌شيميايي ‌و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 1/500/000 ريال می باشد.

ماده17-دستمزد بررسي ‌مشخصات سفره هاي سطحي و زير زميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 3/000/000 ریال است .
     تبصره :در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده18-دستمزد ارزيابي قنوات ، چاه ها و منصوبات آن ، شبكه هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

ماده19-تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه ها مقطوعاً 3/000/000 ريال است .

ماده20-دستمزد رسيدگي ‌به ‌اختلاف‌ مربوط به حريم و بستررودخانه ها و كانال ها و انهار به‌شرح‌ زير تعيين مي گردد:
    1- حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 1/000/000 ريال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
    2- حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر ، از قرار هر كيلومتر 1/500/000 ريال وحداکثر 14میلیون ریال.

ماده21-دستمزد رسيدگي به وضع ‌فاضلاب به ‌لحاظ تشخيص بارآلودگي بر حسب ‌كميت ‌و كيفيت مقطوعاً 2/000/000 ریال .


رشــــــــتـــــــه "فـــــــلـــــــزات و مــــــعـــــادن"

ماده22-
     1- تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص ، حداقل 5 میلیون ‌ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
     2- تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني(احتمالي– ممكن– قطعي) طبق ماده 11 تعرفه عمومي خواهد بود.(درمعادن زيرزميني معادل بیست درصدبه تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
     3- در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد ، حق الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود .


گروه 2- اموال منقول شامل رشته هاي : ( آثار هنري و اشياء‌نفيسه و كتب خطي - اشياء عتيقه و احجار كريمه ، ساعت و جواهرات ، فرش ، لوازم خانگي و اداري )

ماده23-دستمزدكارشناسي‌رشته هاي فوق مطابق ماده11این تعرفه و رشته لوازم خانگی واداری 20 درصد اضافه می باشد .


گروه 3- امور پزشكي – داروئي و غذايي شامل رشته هاي : ( پزشكي ، داروسازي و سم شناسي،‌موادغذائي ومسموميتهاي ناشي ازآن )

ماده 24-دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق ، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت‌كار با‌ پيشنهاد كارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده ، حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 10/000/000 ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه میباشد .
     تبصره:كليه هزينه هاي آزمايشگاهي ، نمونه برداري( بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي ميباشد.


گروه 4- رشته حسابداري و حسابرسي- آمار ( امور بازرگاني – تعيين نفقه و بيمه )

رشـــتـــــه "حـــســـابـــداری و حـــســـابـــرســـی"

ماده25-دستمزد كارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده11این تعرفه به اضافه پنجاه در صد خواهد بود.

ماده 26- دستمزد كارشناسي امور ذيل بر اساس ماده11 این تعرفه خواهد بود:
     1- ارزش سهام و سهم الشرکه ، با توجه به مجموعدارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت.
    2- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی .
    3- تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.


رشــــتــــه "امــــور بــــازرگــــانــــی"

ماده27-دستمزد كارشناسان رشته بازرگاني در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2/000/000 ریال و حداکثر 20/000/000 ریال خواهد بود .


رشــــتــــه "تــــعــــیــــیــــن نــــفــــقــــه"

ماده28-تعیین دستمزد نفقه با توافق مي باشد و در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداكثر10/000/000 ميليون ريال است.


رشــــتــــه "بــــيــــمــــه"

ماده29- دستمزد رشته بيمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 15/000/000 ریال است .


رشــــتــــه "آمــــار"

ماده30-تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداكثر 10/000/000 ريال است.


گروه 5- امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته هاي : ( امور حمل و نقل (ترابري)،وسائط نقليه هوايي،وسائط نقليه دريايي وغواصي،وسائط‌نقليه‌موتوري‌زميني و وسائط نقليه ريلي)

ماده 31-دستمزدكارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
     1- رسيدگي به اصالت خودرو 1/500/000 ریال داخل شهر و2/000/000 ريال خارج شهر .
    2- رسيدگي به تصادف درون شهري 1/000/000 ريال.
    3- رسيدگي به تصادف خارج از شهر 1/500/000 ريال .
     اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي،تعيين تناژ ،تعيين مدل براي هر دستگاه مقطوعاً 1/500/000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصدآن.

ماده32-تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل :
    1- براي دعاوي مربوط به حمل و نقل(مسئوليت صادركننده اسناد حمل ) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده 11 این تعرفه است .
    2- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده11این تعرفه است.
    3- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:
        الف- در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي : در هر مورد 2/000/000 ريال .
        ب- در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا :
             - براي شناورهاي با ظرفيت بار كمتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص يا GT )000/000/4ريال در هر مورد .
            - براي شناورهاي باظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص‌ياGT )000/000/10ريال در هر مورد .
        تبصره:درصورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
    4- درمورد غواصی و عملیات زیر آبی ،ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
        تبصره:دستمزد ارزیابی های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11خواهد بود.


گروه 6- راه وساختمان شامل رشته هاي : ( راه و ساختمان– معماري داخلي و تزئينات – مهندسي ترافيك – برنامه ريزي شهري – مهندسي محيط زيست – امور ثبتي – ابنيه و آثار باستاني – نقشه برداري )

رشـــــتـــه "راه و ســـاخـــتـــمـــان"

ماده33-دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابقماده 11 این تعرفه تعيين ميشود .

ماده 34 – دستمزد تطبيق نقشه هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا : براي هر متر مربع مساحت زير بنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 15/000/000 ریال است.

ماده35- دستمزد تطبيق مشخصات قرار دادي ساختمان ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زیربنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 20/000/000 ریال است.

ماده36-دستمزد تهيه نقشه هاي معماري و سازه ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستورمرجع قضائی بشرح زیر می باشد:
     1- معماري كلي هر متر مربع 3000ريال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 30/000/000 ریال .
     2- سازه هر مترمربع 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 40/000/000 ریال.

ماده37-دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ،طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
     1- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 11این تعرفه به اضافه بیست در صد.
     2- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1محاسبه می شود.
    تبصره-در مواردی که واحد های ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان،طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند ، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهدشد.

ماده38-دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000متر مربع 1/500/000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد،مبلغ 800/000 ریال اضافه میگردد.

رشـــتـــــــه "نــــقــــشــــه بــــرداري و امــــــور ثــــــبــــتــــــی"

ماده 39- پياده كردن محدوده پلاك ثبتي در نقشه و عكس هوايي :
    1- اگر گذربندي مشخص باشد :
        تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000/000/ 2 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار براي هر مترمربع200 ريال و از 10 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100ريال و حداکثر40/000/000 ریال.
    2- اگر گذربند مشخص نباشد :
        تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6/000/000 ريال ونسبت به مازاد تا 10 هكتار هر مترمربع 200 ريال و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ريال و حداکثر 60/000/000 ریال .

ماده40- حق الزحمه نقشه برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند2 ماده 39 و حداکثر60/000/000 ریال.

ماده 41- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاك مورد نظر در املاك تا 1000 مترمربع حداقل 1/500/000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع براي هر مترمربع 800 ريال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد براي هر مترمربع 400ريال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد براي هر مترمربع 200ريال و حداکثر سی میلیون ریال .

ماده 42-دستمزد نقشه برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات ومسيرانهار و كانالها و رودخانه ها با مقیاس 1/1000 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه ها ، حداقل 1/500/000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.

ماده43- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
    1- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی وپیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2/000/000 ریال است.
    2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ده میلیون ریال می باشد.

ماده 44- دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي :
    1- حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زیر است:
        1-1- طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 5/000/000 ريال .
        1-2- طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين ،مبلغ 1/000/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه .
        1-3- طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين ،مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه .
    2- حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح هاي توسعه شهري به شرح زیر می باشد:
        2-1- كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 5/000/000 ريال .
        2-2- كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم‌، مبلغ 700/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه .
        2-3- كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم ، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه .
    3- حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شــرح زیر می باشد :
        3-1- ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ5/000/000 ريال .
        3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك ، مبلغ 700/000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد .
        3-3- ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك ، مبلغ 300/000 ريال به ازاء‌هر واحد مازاد بر 10 واحد .
    تبصره : دستمزد ساير رشته هاي زير گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.


گروه 7- صنعت و فن شامل رشته هاي : ( الكتروشيمي ، صنايع نفت و پتروشيمي – برق ، الكترونيك و مخابرات–برق،ماشين و تاسيسات كارخانجات– تاسيسات ساختماني [آسانسوروشوفاژو تهويه ] – كامپيوتر – گاز وگازرساني – انرژي هسته اي – مهندسي هوافضا – مهندسي پزشكي – نساجي و رنگرزي )

ماده 45-دستمزدكارشناسي وارزيابي رشته هاي فوق براساس ماده 11این تعرفه وتبصره‌های‌ذیل آن خواهد بود.
    تبصره:حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.


گروه 8- فني و هنري شامل رشته هاي : ( تئاتر – شعر و سرود – تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – عكاسي و امورسينمايي– طراحي و گرافيك- امور ورزشي– تاليفات – تمبر– صنايع دستي – موسيقي )

ماده 46-دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده هاي غير مالي و در هر مورد بررسي ( هر مستند ) حداقل 2/000/000 ريال در صورتيكه كم وكيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده كارشناسي حداكثر10/000/000 ريال تعيين ميگردد .
    تبصره: دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق در پرونده هاي مالي مطابق ماده11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده 47- دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد:
    الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری،کمپوزیسیون (ترکیب بندی)،پرسپکتیو، ظهور و چاپ‌ حداقل 2/000/000 ریال‌وحداکثر15/000/000 ریال درهرمورد با نظر مقام ارجاع کننده.
    ب- امور مربوط به فيلم برداري و سينما :
        دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه‌كنندگان اعم از نويسنده ،‌كارگردان ، تصويربردار ، تدوين كننده ، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
             1- برنامه‌هاي‌كوتاه ‌مدت ‌و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه های ‌انیمیشن ‌حداقل 2/000/000 ريال .
             2- برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15/000/000 ریال.
    ج- دستمزد ارزيابي فيلم ، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .
    د- هزينه هاي مربوط به آزمايشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ ، دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود .
    ه-دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد2/000/000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15/000/000 ریال با نظر مرجع مربوطه.


گروه 9- كشاورزي شامل رشته هاي : ( كشاورزي و منابع طبيعي- دامپروري و دامپزشكي - محصولات دامي- آبزيان و شيلات- سم وسم شناسي- صنايع چوب- محيط زيست طبيعي- گياه پزشكي )

ماده 48- دستمزد ارزيابي هاي رشته هاي فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .

ماده 49- دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح و تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 11 این تعرفه می باشد .

ماده 50- دستمزد نمونه برداري به منظور تعيين كيفيت وطبقه بندي محصولات زراعي ، باغي ، دامي ، آبزيان ، خوراك دام ، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع کننده و کارشناس تعیین می شود .

ماده51- دستمزد تشخيص اراضي(داير و باير و موات)تا مساحت 1000 مترمربع ، 2/000/000 ريال و براي هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار،سه درصد دستمزد فوق می باشد.

ماده52- دستمزد افراز املاك كشاورزي بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود .
    تبصره:درصورتي‌كه‌انجام ‌امركارشناسي ‌مستلزم‌ تهيه ‌نقشه ‌باشد، دستمزد ‌نقشه ‌برداري‌ بر طبق ‌تعرفه ‌مربوط محاسبه‌خواهد شد .

ماده53- دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجوددرانبارهابراساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .


گروه 10- مديريت و خدمات شامل رشته هاي : ( امور آموزشي – امور خبرنگاري و روزنامه نگاري – ايرانگردي و جهانگردي – زبانهاي خارجي -امور اداري و استخدامي – كتابداري – امور گمركي – ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات )

ماده54- دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته هاي فوق با توجه به كم وكيف كار در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال وحداكثر 15/000/000 ريال با پيشنهاد كارشناس‌و توافق ‌مرجع ‌ارجاع کننده خواهد بود.


گروه 11- ايمني و حوادث شامل رشته هاي : ( امور آتش سوزي و آتش نشاني – امور اسلحه و مهمات – امنيت عمومي – حوادث ناشي از كار- مواد محترقه و منفجره ( ناريه )

ماده 55- دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده54 تعيين مي گردد .

ماده 56- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

ماده 57- کلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است.

ماده58- این تعرفه با 58 ماده و23تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 30/7/1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنانه رسمی لازم الاجرا است . مقررات مغایر لغو می گردد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی تعرفه دستمزد کارشناسی