دادسرای عمومی زنجان

آدرس : بزرگراه 22 بهمن - مجتمع ادارات - روبروي اداره صنايع و معادن

تلفن : 4 - 4255001 (0241)

فكس : 4255006 (0241)

اسامی کارشناسان کشیک