رشته حسابداری و حسابرسی: تمام کارشناسان  

معصومي - عنايت اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09125425321
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09124415377
صلاحیت ها : حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
2- حسابدای و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حاجی میری - ولی اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 02/ 09/ 1390
تلفن همراه : 09192773806
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بیگ محمدی - نصرت علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121412208
صلاحیت ها : 1-رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
باقری- مهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09127439829
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28/ 01/ 1390
تلفن همراه : 09125424993
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مغانلو - شهریار

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03 /09 /1390
تلفن همراه : 09123414036
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ملاء آقا میرزایی - جواد

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09122420536
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خليليان - امير

تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09121818537
صلاحیت ها : 1 - حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقي
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری - جواد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09128825661
صلاحیت ها : 1-رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مصطفی - بهرامی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09127442736
صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عليمحمدي - حسن رضا

تاریخ شروع کارشناسی : 26 /01 / 1388
تلفن همراه : 09125423098
صلاحیت ها : 1 - حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 4) امور مالي رشته حسابداری و حسابرسی تمام کارشناسان