معماری: تمام کارشناسان  

ثقفي زنجاني - عبداله

رشته : معماری
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121410936
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعميرات.
4 - تشخيص حسن انجام كار.تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
5 - تهیه و رسیدگی به صورت کارکرد
6- ارزیابی اراضی مسکونی و غیر مزروعی
7- ارزیابی املاک مسکونی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حجتي - اصغر

رشته : معماری
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09122417910
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - تعيين مقادير و برآورد هزينه تعميرات.
4 - تشخيص حسن انجام كار.
5 - تعيين علت و بروز و ميزان خسارت.
6- رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمانهای ویژه
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 6) راه و ساختمان و نقشه برداری رشته معماری تمام کارشناسان