رشته تأسیسات ساختمان: تمام کارشناسان  

غضنفريان - علي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 8 / 1388
تلفن همراه : 09121411643
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري.
2 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها.
3 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدي پور - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09126433382
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري.
2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
3 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
علی جانیان- زهره

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09 / 1390
تلفن همراه : 09122411120
صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
2- ارزیاب و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
3- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلیمانی - محمود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123419211
صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری
2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
3- تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها و تاسیسات الکتریکی ساختمانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوری - تقی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09123411377
صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری
2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
3- تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها و تاسیسات الکتریکی ساختمانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نصیری- حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09123416051
صلاحیت ها : 1- ارزیابی و رسیدگی به مسائل مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و پمپاژ ساختمانی و شهری
2- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مهربانی- سجاد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09128418609
صلاحیت ها : ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حاجي خاني - فريدون

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 8 / 1387
تلفن همراه : 09123114056
صلاحیت ها : 1 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات آب و فاضلاب و تاسيسات پمپاژ ساختماني و شهري.
2 - ارزيابي و رسيدگي به تاسيسات الكتريكي ساختمانها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 7) صنعت و فن رشته تأسیسات ساختمان تمام کارشناسان