رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت: تمام کارشناسان  

لایقی نوروزی - حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 04/ 1394
تلفن همراه : 09124419744
صلاحیت ها : مقایسه و بررسی خطوط و امضاء فارسی و امهار ، تقدیم و تاخر نوشتجات، پاکشدگیهای فیزیکی و شیمیایی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک