رشته کشاورزی و منابع طبیعی: تمام کارشناسان  

شفقتیان - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 04 / 1371
تلفن همراه : 09121413063
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
3- تشخیص و ارزیابی ادوات و تجهیزات غیر موتوری کشاورزی.
4- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بزرگ زاده - میرعمادالدین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 29 / 2 / 1381
تلفن همراه : 09121415431
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها.
3- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد
4- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
داودی زنجانی- محمد علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 5 / 1381
تلفن همراه : 09121411397
صلاحیت ها : 1- و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
3- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تصادقی رستمي - عبدالکریم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09122416587
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد ) تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها.
3- ارزيابي ساختمانها و تاسيسات روستايي متعارف كه جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد.
4- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حسنی ها - حسین علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09126410804
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها و ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عابدی- زین العابدین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09121485092
صلاحیت ها : 1- خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی و اصلاح اراضی.
2- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها و ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محمدی- جعفر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09121417494
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد )و تعیین خسارت وارده به آنها.
3- ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
همایونی - ابوالفضل

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 16 / 2 / 1382
تلفن همراه : 09125423567
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
3- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد ) و تعیین خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رضائی- علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 8 / 4 / 1382
تلفن همراه : 09121418280
صلاحیت ها : 1- تشخیص اراضی جنگلی ، مرتعی ، زراعی از یکدیگر
تعیین و برآورد خسارت وارده به جنگلها و مراتع.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سید سیوانی - سید سجاد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09122412638
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
علیزاده - احمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09126417073
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جاويد - سيامك

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09121415469
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
4- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
5- تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
لامعی هروانی - جواد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09122428093
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2 - تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سبحانی جهانی - مهرداد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09127433557
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکهاو محصولات آنها (حسب مورد) و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اسکندری زنجانی- کوروش

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 03/ 09 / 1390
تلفن همراه : 09122416401
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محگصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شیردلی - عظیم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 02/ 09 / 1390
تلفن همراه : 09198428146-09127434515
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محگصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
خلیلی خوشنود- حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09125426274
صلاحیت ها : 1- ارزيابي اراضي زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد ميزان خسارت وارده.
2- تعيين اجاره بها و اجرت المثل.
3- تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين املاک کشاورزي و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تکاسی- محمد

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 03/ 1393
تلفن همراه : 09123418648
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محگصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
زمانی- حسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09194662926
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکهاو محصولات آنها (حسب مورد) و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تقدسی - محمدولی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09122423537
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محگصولات انها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جدی آتشگاه - داود

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 05/ 09/ 1394
تلفن همراه : 09144521481
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکهاو محصولات آنها (حسب مورد) و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
دولتشاهی - محمدحسین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 7 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09122414913
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکهاو محصولات آنها ( حسب مورد )تعیین میزان خسارت وارده
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نعیمی - سیامک

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 22 / 6 / 1383
تلفن همراه : 09122413661
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )
تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
2- ارزیابی باغات و محصولات آنها ( حسب مورد ).
تعیین خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نجاتی - احمد علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09123423459
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهروزی - مصطفی

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09127446045
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قزوینیان - مجید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 11 / 1385
تلفن همراه : 09121425043
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلیمانی جوان- سعید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09123268909
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
محبی- حاجعلی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09388186289
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عبدی گلسفیدی- محمدعلی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09127415323
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شعاری - بهروز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1381
تلفن همراه : 09123422151
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها ( حسب مورد )و برآورد میزان خسارت وارده.
5- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
6- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اصغري - محسن

تاریخ شروع کارشناسی : 23 /01 /1388
تلفن همراه : 09127720174
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سرداري - محمدآقا

تاریخ شروع کارشناسی : 30 /10 / 1388
تلفن همراه : 09122413629
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
سلگی - رسول

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122117440
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2 - تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شیری - علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122427115
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2 - تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
کهزادی - صالح

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09122413954
صلاحیت ها : 1- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
2- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی انها
3- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به انها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
گل محمدی - محمدرضا

تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 1 / 1386
تلفن همراه : 09122423574
صلاحیت ها : 1- تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها.
2- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی.
3- تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
یوسفی - زهرا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 1 / 1386
تلفن همراه : 09127441148
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
3- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری - ناصر

تاریخ شروع کارشناسی : 19 / 2 / 1386
تلفن همراه : 09123422027
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
3- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
4- تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عطالر- حمید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09124415468
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
جعفری- کریم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09125415688
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عماری- علیرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 1/ 1393
تلفن همراه : 09122420281
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده،
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ولیزاده - مقصود

تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09125422419
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
وليخاني - غلامرضا

تاریخ شروع کارشناسی : 2 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09126410537
صلاحیت ها : 1- ارزيابي اراضي زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد ميزان خسارت وارده.
2- تعيين اجاره بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين املاک کشاورزي و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مرادي - نادر

تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 6 / 1388
تلفن همراه : 09124413662
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
3- ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بختكي - نبي اله

تاریخ شروع کارشناسی : 30 / 8 / 1388
تلفن همراه : 09193444288
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2- تعیین اجاره بها و اجرت المثل.
3- تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
موسوي - سيد جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 6 / 1389
تلفن همراه : 09123412215
صلاحیت ها : 1- ارزيابي اراضي زراعي و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد ميزان خسارت وارده.
2- تعيين اجاره بها و اجرت المثل.
3- تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين املاک کشاورزي و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهلولی - بهرام

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09191418350
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی زراعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده.
2 - تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نوروزی- وجیه اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09191467359
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المکثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نعمتیان - امیررضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19 /05/ 1394
تلفن همراه : 09122410642
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المکثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
موسوی - سیدمهدی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09126420615
صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
2- تعیین اجاره بها و اجرت المکثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک