رشته نقشه برداري و اطلاعات مكاني: تمام کارشناسان  

ميانداري - جمال

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09126415184
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ابراهیمی - سید علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122411640
صلاحیت ها : 1- تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 2- تهیه نقشه مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
3- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
احمدی - حمزه علی

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09121415672
صلاحیت ها : 1- تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 2- تهیه نقشه مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
3- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عليمرداني - پرويز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 12 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09123423039
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
عابديني مقانكي - بهزاد

تاریخ شروع کارشناسی : 12 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09126415730
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
بهراميون - پيام

تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 4 / 1388
تلفن همراه : 09121418348
صلاحیت ها : 1 - تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل).
2 - تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد، ضوابط و مقررات،قدمت،نوع و ...).
3 - ارزيابي اراضي(مسکوني و غير مزروعي).
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک